Privacyverklaring

Wij, Martini Media B.V., hechten veel waarde aan een goed beheer van uw privacy gevoelige gegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken. Wij houden met de verwerking van uw (persoonsgegevens) rekening met de volgende uitgangspunten:

soccer-1457988_1920

Grondslag en doeleinden voor verwerking

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Persoonsgegevens kunnen aan ons verstrekt om een offerte uit te brengen voor uw tolken vertaaldiensten en/of voor de uitvoering van de diensten kunt u uw persoonsgegevens en die van derden aan ons verstrekken.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

 

Het verzenden van e-mails en nieuwsbrieven

 • Het doen van marktonderzoek
 • Het uitvoeren van diensten
 • Het informeren over nieuwe diensten
 • het sturen van facturen en offertes  

Wilt u geen of slechts beperkt gebruik maken van enkele diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken.  Uw toestemming intrekken kan door afmelding via het afmeldbutton of door een e-mail te sturen met als onderwerp “intrekking toestemming” naar ons algemeen e-mailadres info@martinimedia.nl

De door verstrekte persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

 • Wij zorgen voor een goede, organisatorische en technische, beveiliging van onze optiek en onze (klant)systemen;
 • Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op;
 • Door  Martini Media B.V.  worden alleen persoonsgegevens verwerkt door diegenen, voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun functie;
 • De (persoons)gegevens worden door  Martini Media B.V. niet langer bewaard dan strikt noodzakelijks, doch minimaal gedurende de voor  Martini Media B.V. geldende wettelijke bewaartermijn;
 • Slechts indien u aan  Martini Media B.V. uitdrukkelijke toestemming verleent om uw persoonsgegevens voor u langer te bewaren (om zo een beter beeld van de verbetering c.q. verslechtering van uw ogen te kunnen monitoren) bewaren wij uw persoonsgegevens langer.
 • Indien u gebruik gemaakt heeft van het recht om vergeten te worden door  Martini Media B.V., dan zullen we ervoor zorgen dat al uw persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

 

Dataminimalisatie

Martini Media B.V. verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Wij doen dit op een need to know-basis en streven naar minimale gegevensverwerking. Wij beveiligen uw gegevens door bij de uitvoering van een dienst alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan uw verzoek werken. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven. Aan u de keuze. Op de toestemmingsverklaring dient u hiervoor een keuze te maken.  

Integriteit en vertrouwelijkheid

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy eisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Medewerkers en freelancers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Via het “formulier rechten betrokkenen” gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht om verwijdering;
 • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • recht op dataportabiliteit.

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze motiveren.

Optie:

Ter dekking van de administratieve kosten kan een kleine bijdrage afhankelijk van de tijd en inspanning worden gevraagd.

Verlies van uw persoonsgegevens

Martini Media B.V. heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

Klacht indienen bij de Privacy Officer/ FG

Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons via onze Privacy Officer. De Privacy Officer bij Martini Media B.V. is:

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook kunt u bij ontevredenheid over de afhandeling zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijziging privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring zich gewijzigd heeft sinds uw laatste bezoek zult u hiervan bij uw bezoek aan onze website een melding ontvangen.

Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Martini Media B.V.

Groningen

30-5-2018